ניווט באתר > מרכז קהילתי חרצית > דף הבית > �������� ������������

קיצורי דרך בחברה העירונית

חדשות ועדכונים בעיר

�������� ������������

כתב התחייבות לתשלום עבור חוגים תשפ"ב

רישום לחוג ייעשה במזכירות המרכז הקהילתי או באתר האינטרנט של החברה www.ironit.org.il או טלפונית למזכירות המרכז הקהילתי. בעת רישום במרכז הקהילתי ייחתם כתב התחייבות זה. בעת רישום שנעשה באינטרנט/טלפון הנני מתחייב להדפיס כתב התחייבות זה, למלאו, לחתום עליו ולמסור אותו למרכז הקהילתי.
אנו, הח"מ, מצהירים, ומתחייבים בזאת כלפיכם, כדלקמן
א. רישום
1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
2. נא לסמן את האפשרות המועדפת
(להלן - "חוג")
(להלן - "המרכז הקהילתי").
4. מועדי הפעלת החוג הינם על פי הודעת המרכז הקהילתי בתחילת שנת הפעילות, בכפוף לכל שינוי על פי הודעת המרכז הקהילתי.
5. ידוע לנו כי הרשמה באינטרנט מחייבת מסירת דוא"ל לקבלת אישור הרישום, וללא מסירת דוא"ל תקני הרישום לא ייקלט במערכת.
6. תקופת ההתקשרות הינה לתקופה קצובה, החל ממועד תחילת הפעילות בחודש ספטמבר או בחודש הרישום ועד לתום חודש יולי שנה לאחר מכן (להלן - "תקופת ההתקשרות").
7. החברה לא תאפשר רישום לחוג ללקוח שלו חוב קיים לחברה במועד הרישום.
8. שיעור ראשון של החוג ייחשב כניסיון בלבד. החל מהשיעור השני אנו נשלם תמורה גם עבור השיעור הראשון רטרואקטיבית). הכניסה לשיעור השני של החוג מותנית בתשלום לחוג.
9. החוג ייפתח רק בהרשמת מספר מינימאלי של משתתפים - על פי המפורט במשרדי המרכז הקהילתי.
ב. התמורה
10. התמורה שנשלם לחברה עבור ההשתתפות בחוג הינה תמורה שנתית שתחושב כמפורט להלן (להלן - "התמורה"):
10.1 עבור שכר לימוד - התשלום החודשי על פי הסכום המופיע במחירון החברה המפורסם באתר האינטרנט של החברה (www.ironit.org.il) במכפלת כל חודשי הפעילות (במכפלת 10 חודשים, ככל והחוג מסתיים בחודש יוני; במכפלת 11 חודשים, ככל והחוג מסתיים בחודש יולי). ככל שהתחלת הפעילות בחוג נעשתה לאחר תחילת יום 1 לחודש ספטמבר ישולם תשלום יחסי עבור חלק מהחודש.
10.2 עבור ביטוח, ציוד וחומרים (ככל ואלה משולמים בחוג אליו נרשמנו) - אלה ישולמו על פי הסכום המופיע במחירון החברה המפורסם באתר האינטרנט של החברה (www.ironit.org.il).
11. התמורה תשולם לכם במועדים המפורטים להלן
11.1 שכר הלימוד - ישולמו לחברה בתשלום חודשי של החלק היחסי של התמורה.
11.2 תשלומים נפרדים עבור ביטוח, ציוד וחומרים - ישולמו לחברה בחודשי הפעילות הראשונים של החוג, לפי שיקול דעת החברה.
12. ככל והתמורה ויתר התשלומים נשוא כתב התחייבות זה ישולמו על ידנו בשיקים, אזי יימסרו לחברה שיקים דחויים לכל שנת הפעילות. השיקים יירשמו אך ורק ליום ה-1 או 5 או 10 או 15 או 20 לכל חודש.
13. הפסקת ביצוע התשלומים נשוא כתב התחייבות זה ייעשו אך ורק בהתאם להוראות כתב התחייבות זה.
14. אי ביצוע התשלומים נשוא כתב התחייבות זה במלואם ו/או במועדם יהווה הפרה יסודית של כתב התחייבות זה ויאפשר לחברה לנקוט כנגדנו בהליכים משפטיים לגביית יתרתו הבלתי מסולקת של החוב, ולרבות הפסקת השתתפות בחוג, אולם איחור של עד 7 ימים לא יהווה הפרה יסודית כאמור.
15. כל תשלום שישולם שלא במועדו יישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית פיגורים שנתית בשיעור של 8%, החל מהמועד הקבוע לתשלום התמורה ועד למועד התשלום המלא בפועל.
16. בגין כל תשלום שלא יכובד על ידי הבנק/חברת אשראי תגבה החברה דמי טיפול בסך של 25 ש"ח.
17. אנו נישא בתשלום הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד בגין הליכי גביית סכומים שלא שולמו במועד. החברה זכאית לגבות מלקוח שלא שילם את החוב לחברה סך של 275 ש"ח בגין עלות מכתב התראה לפני תביעה.
18. התמורה הינה גם עבור שיעורים בחוג שלא יתבצעו בפועל בשל היותם במועדים של ערבי חג, חגי ישראל, חול המועד וימי שבתון, על פי לוח חופשות שיפורסם ע"י המרכז הקהילתי. לא יינתן זיכוי או החזר כספי בגין שיעורים שלא יתבצעו בפועל מהסיבה הנ"ל.
ימים בהם לא יהיו חוגים
ראש השנה ב-ד 6-8/9/21
יום כיפור ד-ה 15-16/9/21
סוכות ב-ג 20-21/9/21+27-28/9/21
פורים ה 17/03/2022
פסח ו-ש 15-23/4/2022
ערב יום השואה ד פעילות עד השעה 19:00 27/4/22
ערב יום הזיכרון ג פעילות עד השעה 19:00 3/5/22
יום הזיכרון ד 04/05/2022
יום העצמאות ה 05/05/2022
שבועות א 05/06/2022
ג. הנחות
19. הנחות אישיות יינתנו על פי מבחנים של החברה המתעדכנים מעת לעת בכפוף למילוי בקשה בכתב במזכירות המרכז הקהילתי. עד לאישור ההנחה אנו נשלם לחברה מחיר מלא. לא יינתן כפל הנחות. לא יינתנו הנחות לאירועים חד פעמיים.
20. רישום 3 חוגים ללקוח (משפחה) לשנת פעילות יזכה ב-10% הנחה לחוג הזול מבניהם; רישום ל- 4 חוגים ללקוח (משפחה) לשנת פעילות יזכה ב-10% הנחה לחוג 1 וב-20% הנחה ל-חוג 1, הזולים מבניהם; רישום ל- 5 חוגים ללקוח (משפחה) לשנת פעילות יזכה ב-10% הנחה לחוג 1 וב-20% הנחה ל-2 חוגים נוספים, הזולים מבניהם; רישום ל- 6 חוגים ללקוח (משפחה) לשנת פעילות יזכה ב-10% הנחה לחוג 1 וב-20% הנחה ל-3 חוגים נוספים, הזולים מבניהם. מובהר, כי בעקבות ביטול מטעמנו של רישום במהלך השנה של איזה מהחוגים בגינם הוענקה הנחה כאמור, תבוטל ההנחה שניתנה לנו עבור החוג שבוטל רטרואקטיבית וכן תחושב מחדש התמורה עבור החוגים האחרים שלא בוטלו על ידנו, ואנו נחויב בתשלום ההפרשים בגין כך.
ד. ביטול והפסקת פעילות
21. ככל ונבקש מהחברה לבטל התקשרות זו, הבקשה תעשה אך ורק באמצעות הגשת טופס ביטול/שינוי של פעילות בנוסח המצ"ב בחלון בסוף כתב התחייבות זה, והמצאתו למרכז הקהילתי באמצעות דוא"ל, פקס, דואר או מסירה ידנית על פי אמצעי הקשר המפורטים באתר האינטרנט של החברה (www.ironit.org.il) ובכפוף לאישור המרכז הקהילתי על קבלתו.
22. עם קבלת הבקשה היא תיבדק על ידכם ותודיעו לנו על קבלתה בטלפון או בדוא"ל.
23. ככל והביטול ייעשה לאחר תחילת תקופת ההתקשרות, אנו נישא בתמורה החודשית היחסית שעלינו לשלם לכם עד למועד כניסתו לתוקף של הביטול וכן נשלם לכם דמי ביטול כמפורט להלן (להלן - "דמי הביטול"):
23.1 ביטול התקשרות שייעשה עד 14 ימים ממועד הרישום - אנו נשלם לכם דמי ביטול בשיעור של 5% מהתמורה (כהגדרתה לעיל - תמורה שנתית עבור כל תקופת ההתקשרות) או 100 ש"ח, לפי הסכום הנמוך מביניהם. ביטול לאחר מועד זה יחייב בתשלום דמי ביטול שיחושבו לפי המפורט להלן:
23.2 ביטול התקשרות שייכנס לאחר חלוף 14 ימים ממועד הרישום ועד לא יאוחר מיום 30 לחודש אפריל במהלך תקופת ההתקשרות:
(1) ככל וההודעה נמסרה לחברה עד היום ה-14 לחודש - אנו נשלם לכם דמי ביטול של חודש אחד.
(2) ככל וההודעה נמסרה לחברה החל מהיום ה-15 לחודש - אנו נשלם לכם דמי ביטול שיחושבו לפי יתרת החלק היחסי של התמורה לתשלום באותו החודש בו ניתנה הודעת ביטול (סכום התשלום החודשי) בצירוף החלק היחסי של התמורה עבור מחצית החודש העוקב.
23.3 ביטול התקשרות שייכנס לאחר חלוף 14 ימים ממועד הרישום ולאחר יום 1 לחודש מאי במהלך תקופת ההתקשרות - אנו נשלם לכם דמי ביטול שיחושבו לפי יתרת התמורה (השנתית) שטרם שולמה על ידנו.
24. תשלום דמי הביטול ישולמו לכם על ידנו באופן מידי בתשלום אחד במועד הביטול.
25. החל ממועד כניסת ביטול ההתקשרות לתוקף לא נוכל / יוכל ילדנו/ילדתנו להשתתף בפעילות החוג.
26. תשלומים ששולמו על ידנו מראש, ככל ששולמו, יוחזרו לנו באותו אמצעי תשלום בו שולמו בקיזוז התמורה החודשית היחסית שעלינו לשלם לכם עד למועד כניסתו לתוקף של הביטול ובקיזוז דמי הביטול, למעט תשלומים ששולמו במזומן שיוחזרו לנו בשיק של החברה. לא יינתנו החזרים בגין תשלומי ביטוח, ציוד וחומרים, ככל שאלה שולמו על ידנו.
27. ביטול ההשתתפות בחוג על ידנו במהלך תקופת ההתקשרות יבטל רטרואקטיבית כל הנחה/מבצע שניתנו לנו (כגון: הנחה בגין הרשמה מוקדמת; הנחה בגין רישום למספר חוגים; הנחת רישום מספרי בני משפחה) ואנו נשלם את הפרשי התמורה שנוצרו עקב ביטול ההנחות/מבצעים כאמור.
28. החברה זכאית לבטל את פעילות החוג בכל עת ומכל סיבה שהיא, לרבות בגין מספר מועט של משתתפים, בכפוף להודעה מוקדמת שתינתן לנו, ובמקרה זה תופסק בהתאם גם הגבייה.
29. שיעורים בודדים של החוג אשר יבוטלו על ידי החברה (במקרים בהם מפעיל החוג חולה וכד') יושלמו במהלך תקופת ההתקשרות או בסיומה. שינויים במועדי השיעורים או ביטולים יעודכנו לשיקול דעת החברה, באמצעות המדריך בשיעור, פרסום מודעה, שיחה טלפונית או מסרון.
30. החזר כספי בגין מחלה אפשרי רק בגין היעדרות של יותר מ-30 ימים בכפוף להמצאת אישור רפואי מתאים שיוגש למרכז הקהילתי בתוך 14 ימים מהמועד בו הסתיים אישור המחלה. אישור מחלה שיוגש לאחר 14 ימים ממועד סיום המחלה לא יכובד על ידי החברה.
ה. כללי
31. החברה אינה אחראית לאובדן חפצים או רכוש של המשתתפים בחוג.
32. נא לסמן את האפשרות המועדפת
33. אנו מצהירים כי המשתתף משתמש בכוחות עצמו בציוד הרפואי/תרופות לטיפול במגבלה, וידוע לנו כי מפעילי החוג אינם מיומנים בטיפול במגבלה או במתן תרופות.
34. אנו מתחייבים להודיע למרכז הקהילתי על כל שינוי במצבו/ה הבריאותי של המשתתף ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה מיד עם גילוייה וכן מתחייבים להמציא למרכז הקהילתי כל מסמך רפואי רלוונטי אודות המגבלה של המשתתף טרם תחילת הפעילות של המשתתף בחוג.
35. נא למחוק את המיותר ולסמן ב-V את האפשרות המועדפת (מתייחס רק ככל וההרשמה הינה עבור ילדנו/ילדתנו)
ילדנו/ילדתנו
36. אישור צילומים
37. כל הארכת מועד ו/או הימנעות מנקיטת צעדים מצד החברה על תשלום כלשהו, לא ייחשבו כוויתור של החברה על זכות מזכויותיה על פי כתב התחייבות זה ו/או על פי כל דין, אלא אם הוויתור, ההסכמה הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשה בכתב ובחתימת הצדדים.
38. כתב התחייבות זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ועם חתימתו לא תהיה עוד כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות ו/או הסכמה, זיכרון דברים, טיוטת הסכם וכיו"ב, אשר היו, אם היו בין הצדדים, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין במשתמע, טרם חתימת כתב התחייבות זה.
39. כל שינוי ו/או תוספת לכתב התחייבות זה ייעשו במפורש ובכתב וכל עוד לא נעשו כך לא יהיה להם תוקף מחייב כלפי הצדדים.
40. בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשרות (בזק ושירותים), תשמ"ב - 1982 אנו נותנים הסכמתנו למשלוח הודעות, מסרונים, ודוא"ל של החברה בדבר מידע ופרטים בקשר לשירותים נשוא כתב התחייבות זה לכל אמצעי ההתקשרות שמסרנו.
41. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט בדף ההסכם. כל הודעה אשר ישלח צד למשנהו תחשב כאילו נתקבלה תוך 3 ימי עבודה מעת מסירתה למשלוח בדואר רשום, או בתום יום עבודה שלם במקרה של מסירה ביד או משלוח מאושר פקסימיליה - לפי המקרה.
ולראיה באנו על החתום
הורה מצהיר
מין
הורה נוסף
מין
חתמו כאן

התקנון

לצפייה בטופס ביטול לחוגים | לחצו כאן

 

סמנו V ליד "אני לא רובוט"